Aankopen en geld

AANKOOP PRODUCTEN

Bij de aankoop van producten kan het voorkomen dat het product door de leverancier niet of te laat wordt geleverd, dat een webshop een verkeerd product levert of dat het product kort na de aankoop kapot gaat. Als consument zijn er voor u verschillende mogelijkheden wanneer er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de verkoper (wanprestatie):

  • u kunt alsnog nakoming van de overeenkomst vorderen
  • u kunt uw eigen verplichtingen opschorten (bijvoorbeeld de betaling)
  • u kunt de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding vorderen

Consumentenkoop
Naast zojuist genoemde algemene rechten en mogelijkheden die voor alle overeenkomsten gelden, zijn er ook nog specifieke rechten die enkel gelden bij een consumentenkoop. Een consumentenkoop is de koop met betrekking tot een roerende zaak (elektriciteit daaronder begrepen) die wordt gesloten tussen een professionele verkoper (een bedrijf) en een consument. Indien sprake is van een consumentenkoop biedt de wet extra bescherming voor de consument.

Zo bepaalt de wet dat de afgeleverde zaak (het product) aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dit is niet het geval indien het product niet de eigenschappen bezit die u als koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. U mag verwachten dat het product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.

Wanneer een bepaald product in het geval van een consumentenkoop niet de eigenschappen bezit die u als consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten dan kunt u, naast de hierboven genoemde 3 mogelijkheden, het volgende eisen:

  • aflevering van het ontbrekende
  • herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  • vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen

of, als dat allemaal niet (meer) mogelijk is:

  • ontbinding van de koopovereenkomst

Advies
Heeft u een product aangekocht en voldoet dit product niet aan hetgeen u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten? Dan is het verstandig u te laten adviseren door een van onze gespecialiseerde advocaten.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

SCHULDEN

Er zijn steeds meer mensen die in een problematische schuldensituatie terechtkomen doordat zij zoveel schulden hebben dat zij deze niet meer kunnen aflossen. Wanneer u zich in een dergelijke situatie bevindt kunt u zich binnen uw gemeente wenden tot schuldhulpverlenende instanties. Met behulp van de schuldhulpverlener zal vervolgens worden getracht een akkoord te bereiken met uw schuldeisers. Dit wordt het minnelijk traject genoemd. Lukt dit echter niet, dan kunt u mogelijk als schuldenaar toegelaten worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

WSNP
Om toegelaten te worden tot de WSNP dient namens u een verzoekschrift aan de rechtbank te worden gericht. De schuldhulpverlener van de gemeente helpt u hierbij. De rechtbank beslist vervolgens of u al dan niet in aanmerking komt voor de WSNP.

Wanneer u door de rechtbank wordt toegelaten tot de WSNP benoemt de rechtbank een bewindvoerder die de wettelijke regeling uitvoert. Het WSNP-traject duurt in beginsel 3 jaar. De bewindvoerder ziet erop toe dat u de regels van de WSNP nakomt. Gedurende het WSNP-traject betaalt u zoveel mogelijk schulden af door maandelijks een bedrag te storten op de boedelrekening, een rekening die wordt beheerd door de bewindvoerder.

Wanneer u gedurende 3 jaar al uw verplichtingen in het kader van de WNSP bent nagekomen, dan kunt u een schone lei krijgen. Dit betekent dat u verlost bent van uw schulden. De schuldeisers kunnen schulden die nog openstaan niet meer bij u opeisen.

In het kader van de WSNP kunnen zich echter situaties voordoen waarbij bijstand van een advocaat gewenst is:

  • de rechtbank kan besluiten uw aanvraag om te worden toegelaten tot de WSNP af te wijzen
  • de rechtbank kan, wanneer u wel bent toegelaten tot de WSNP, de schuldsanering tussentijds beëindigen, omdat u zich bijvoorbeeld niet aan uw verplichtingen houdt (zoals de sollicitatie- en/of inlichtingenplicht)
  • de rechtbank kan besluiten de WSNP na afloop van de periode van 3 jaar te beëindigen zonder dat aan u een schone lei wordt toegekend

Advies
Mocht een van bovengenoemde situaties zich voordoen dan kunnen onze gespecialiseerde advocaten u adviseren en zo nodig binnen 8 dagen nadat de rechtbank een dergelijke beslissing heeft genomen, namens u een beroepschrift indienen bij het gerechtshof. Gelet op de zeer korte beroepstermijn van 8 dagen is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt op het moment dat u de beslissing van de rechtbank heeft ontvangen. Onze advocaten gaan dan direct voor u aan de slag!

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

<div class="arrowtarieven"><img src="https://www.hnadvocaten.nl/assets/uploads/2016/02/pijl.png"/><a href="/contact">neem contact met ons op</a></div>