Familie en relatie

Echtscheiding algemeen

Er zijn kort gezegd 3 manieren om een echtscheiding of een ontbinding van het geregistreerd partnerschap te regelen. Welke manier het beste op uw situatie van toepassing is, is afhankelijk van de wijze waarop u en uw (ex-)partner met elkaar communiceren en of u nog samen afspraken kunt maken over de gevolgen van de echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap.
1. Een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek:

 • u kunt zonder conflicten afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding

2. Een echtscheiding via mediation:

 • u kunt de gevolgen van een echtscheiding niet in onderling overleg regelen maar
 • u heeft wel de intentie om via gesprekken met uw (ex-)partner onder begeleiding van een echtscheidingsmediator tot een goede regeling te komen

3. Een echtscheiding op tegenspraak:

 • u heeft een geschil met uw (ex-)partner over (een van) de gevolgen van de echtscheiding en u verwacht niet dat u in onderling overleg, dan wel via mediation, tot een gezamenlijke regeling kunt komen

Welke variant op uw situatie ook van toepassing is, ons team van echtscheidingsadvocaten en mediators kan u op professionele en vertrouwelijke wijze bijstaan.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Indien u wenst te gaan scheiden maar wel nog samen afspraken kunt maken en zelfs mogelijk al een aantal gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg heeft geregeld, dan is een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek voor u de meest snelle en ook de meest voordelige wijze om de echtscheiding tot stand te brengen. De afspraken die u samen maakt worden vastgelegd in:

Gerechtelijke procedure
Nadat uw afspraken in een ouderschapsplan en convenant zijn vastgelegd zal de advocaat voor u een verzoekschrift tot echtscheiding opstellen en deze tezamen met het ouderschapsplan en convenant indienen bij de rechtbank. De gerechtelijke procedure wordt – omdat u gekozen heeft voor een gemeenschappelijk verzoek – schriftelijk afgehandeld.

Inschrijving echtscheidingsbeschikking
Op het moment dat de uitspraak door de rechtbank is gedaan bent u echter nog niet gescheiden. Het huwelijk is pas ontbonden als de uitspraak van de rechter (de zogeheten echtscheidingsbeschikking) is ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd. Normaal gesproken kan dat pas nadat de termijn om in hoger beroep te komen (3 maanden) is verstreken. Indien beide partijen echter een akte van berusting tekenen hoeft deze termijn van 3 maanden niet te worden afgewacht.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

Echtscheidingsmediation

Wenst u de echtscheiding en de gevolgen van de echtscheiding samen met uw (ex-)partner te regelen maar u kunt het op sommige punten niet eens worden, dan kan echtscheidingsbemiddeling voor u een goede keuze zijn. Bij ons kantoor is een ervaren advocaten-scheidingsmediator werkzaam die is aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Hij kan u begeleiden in het proces van besluitvorming en kan u behulpzaam zijn bij het vinden van duurzame oplossingen die in uw situatie passen. Vanzelfsprekend kan hij ook alle afspraken voor u vastleggen en de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank voor u afwikkelen. Naast dat wij zelf een ervaren mediator in huis hebben werken wij ook nauw samen met MfN Familiemediator Alice de Groodt van Sanimind Mediation te Uden. Alice de Groodt is naast mediator ook relatie- en gezinstherapeut. De multidisciplinaire samenwerking tussen de echtscheidingsadvocaten van Hamelers Nijkamp en Alice de Groodt van Sanimind garandeert optimale begeleiding op zowel juridisch als emotioneel vlak. Wij bieden u in samenwerking met Sanimind een mediationpakket aan voor € 2.495,- ex. BTW (echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap) en voor € 2.295,- ex BTW (beëindiging samenwoning). Voor meer informatie klik hier voor de website van Sanimind Mediation.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.
<div class="arrowtarieven"><img src="https://www.hnadvocaten.nl/assets/uploads/2016/02/pijl.png"/><a href="/contact">neem contact met ons op</a></div>

Echtscheiding op tegenspraak

Indien overleg met uw (ex-)partner volstrekt niet meer mogelijk is en ook mediation geen uitkomst (meer) kan bieden, dan is het verstandig om een eigen advocaat in de arm te nemen. Een van de partijen dient dan een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. In dat verzoekschrift wordt de rechtbank verzocht de echtscheiding uit te spreken en daarnaast kunnen ook een aantal nevenvoorzieningen worden verzocht. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan voorzieningen over het verblijf van de kinderen, het gebruik van de woning en alimentatie. Het verzoekschrift wordt door een deurwaarder aan uw (ex-) partner uitgereikt zodat uw (ex-)partner op de hoogte is van uw echtscheidingsverzoek. Vervolgens krijgt uw (ex-)partner de gelegenheid om via zijn/haar advocaat een  verweerschrift bij de rechtbank in te dienen. In het verweerschrift kan uw (ex-)partner aangegeven waarom hij/zij het niets eens is met (een van) uw verzoeken. Daarnaast kan uw (ex-)partner ook nog zelf een verzoek indienen, een zogeheten zelfstandig verzoek, waarop u dan weer kunt reageren.

Mondelinge behandeling
Na ontvangst van alle stukken zal de rechtbank een datum bepalen voor een mondelinge behandeling. Beide partijen, vergezeld van hun advocaten, krijgen tijdens de mondelinge behandeling de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De rechter zal tijdens deze zitting nagaan of niet toch nog een minnelijke regeling mogelijk is. Aan het einde van de mondelinge behandeling geeft de rechter doorgaans aan wanneer er uitspraak wordt gedaan. De beslissing van de rechter wordt naar de advocaten gestuurd die elk hun eigen partij hiervan in kennis stellen.

Inschrijving echtscheidingsbeschikking
Op het moment dat de uitspraak is gedaan bent u echter nog niet gescheiden. Het huwelijk is pas ontbonden als de uitspraak van de rechter (de zogeheten echtscheidingsbeschikking) is ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd. Normaal gesproken kan dat pas nadat de termijn om in hoger beroep te komen (3 maanden) is verstreken. Indien beide partijen echter een akte van berusting tekenen hoeft deze termijn van 3 maanden niet te worden afgewacht.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken vastleggen over hun kinderen. Het plan omvat onder meer afspraken over de zorg en opvoeding van uw kinderen (zorgregeling), over de omgang met de kinderen (omgangsregeling), over de wijze waarop u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen (zoals medische kwesties) en over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie). Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

 • ouders die gaan scheiden
 • ouders die hun geregistreerd partnerschap willen laten ontbinden
 • ouders die hun samenwoning beëindigen en die samen het gezag over de kinderen hebben

Echtscheiding
In geval van echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap dient het ouderschapsplan samen met het verzoekschrift tot echtscheiding of verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank te worden ingediend. Als de rechter het ouderschapsplan heeft bekrachtigd zijn de afspraken die in het ouderschapsplan staan rechtens afdwingbaar. Hierdoor kan bijvoorbeeld de betaling van kinderalimentatie worden afgedwongen via een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

Kinderalimentatie

Ouders blijven ook na de scheiding financieel verantwoordelijk voor hun kinderen. Dat geldt in ieder geval voor hun minderjarige kinderen (tot hun18de jaar) en in sommige gevallen ook voor hun jongmeerderjarige kinderen (tot hun 21ste jaar). Bent u al gescheiden en wenst u een wijziging van de kinderalimentatie (bijvoorbeeld omdat uw inkomen of het inkomen van uw ex-partner is gewijzigd) dan kan een van onze gespecialiseerde advocaten een alimentatieberekening voor u maken. Dat geldt uiteraard ook in het geval dat u niet met uw ex-partner gehuwd bent geweest en toch aanspraak wenst te maken op kinderalimentatie.

Haalbaarheid
Met deze alimentatieberekening krijgt u inzicht in de haalbaarheid van een van de volgende procedures:

 • verzoek tot vaststelling kinderalimentatie (vindt meestal gelijktijdig plaats met de echtscheiding)
 • verzoek tot wijziging kinderalimentatie (meer betalen of juist minder betalen)
 • verweer in een van bovengenoemde procedures

Wijziging van omstandigheden
Voor een beroep op wijziging kinderalimentatie dient er sprake te zijn van een wijziging van omstandigheden. U kunt daarbij denken aan:

 • u heeft minder inkomsten dan voorheen (bijv. door ontslag)
 • u heeft een kind gekregen met uw nieuwe partner
 • uw ex-partner is meer gaan verdienen
 • het hoofdverblijf van (een van) de kinderen is gewijzigd

en in sommige gevallen:

 • wijziging van wettelijke regels
Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.
<div class="arrowtarieven"><img src="https://www.hnadvocaten.nl/assets/uploads/2016/02/pijl.png"/><a href="/contact">neem contact met ons op</a></div>

Partneralimentatie

Als u of uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander in beginsel de plicht om bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud. Deze bijdrage wordt ook wel partneralimentatie genoemd. Aan de hand van financiële gegevens zal worden nagegaan hoe hoog de behoefte aan een bijdrage is (behoefteberekening). Deze behoefte wordt berekend op basis van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Is de behoefte eenmaal bekend dan zal moeten worden nagegaan in welke mate uw ex-partner kan bijdragen in de kosten van uw levensonderhoud of in welke mate u kunt bijdragen in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner (draagkrachtberekening).

Haalbaarheid
Met een alimentatieberekening (behoefte- en draagkrachtberekening) krijgt u inzicht in de haalbaarheid van een van de volgende procedures:

 • verzoek tot vaststelling partneralimentatie (vindt meestal gelijktijdig plaats met de echtscheiding)
 • verzoek tot wijziging partneralimentatie (meer betalen of juist minder betalen)
 • verzoek tot nihilstelling partneralimentatie (niets meer betalen)
 • verweer in een van bovengenoemde procedures
Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

Convenant

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin partners die besloten hebben uit elkaar te gaan, afspraken vastleggen over de financiële gevolgen van hun echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld afspraken over:

 • de eigen woning
 • partneralimentatie
 • verdeling van de inboedel
 • verdeling van de huwelijkse gemeenschap
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • fiscale gevolgen van de echtscheiding
 • pensioen

Echtscheiding
Vaak wordt een convenant samen met het verzoekschrift tot echtscheiding en met het ouderschapsplan (als er minderjarige kinderen zijn) bij de rechtbank ingediend. Als de rechter het convenant heeft bekrachtigd zijn de afspraken die in het convenant staan rechtens afdwingbaar. Hierdoor kan bijvoorbeeld de betaling van partneralimentatie worden afgedwongen via een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

Overige zaken

En verder geven wij u graag advies bij:

 • verdeling na echtscheiding/afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • omgang en ouderlijk gezag
 • wijziging huwelijkse voorwaarden
 • erfenis/nalatenschappen
 • voornaamswijziging
 • erkenning / ontkenning vaderschap
 • ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing
 • adoptie
 • bewind / mentorschap /curatele
Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.
<div class="arrowtarieven"><img src="https://www.hnadvocaten.nl/assets/uploads/2016/02/pijl.png"/><a href="/contact">neem contact met ons op</a></div>