STRAFRECHT ALGEMEEN

Op tal van manieren kunt u als burger in aanraking komen met het strafrecht. Dit kan zowel als verdachte, indien er bijvoorbeeld aangifte tegen u wordt gedaan of de politie u ambtshalve heeft aangemerkt als verdachte, maar ook als u het slachtoffer bent van een misdrijf.

Wanneer u als verdachte wordt aangehouden hebt u voorafgaand aan uw verhoor recht op overleg met een advocaat (consultatiebijstand). U wordt dan op het politiebureau bezocht door de dienstdoende piketadvocaat of eventueel uw eigen advocaat (indien op dat moment beschikbaar). Met ingang van 1 maart 2016 hebt u bovendien recht op aanwezigheid van een advocaat bij (alle) verhoren door de politie (verhoorsbijstand). Alleen in het geval dat u vrijwillig en ondubbelzinnig van deze bijstand afziet mag de politie u zonder aanwezigheid van een advocaat verhoren.

Door de politie kunt u na uw aanhouding maximaal 9 uur worden vastgehouden, het zogenaamde ‘ophouden voor verhoor’. De nachtelijke uren tussen 24.00 en 09.00 uur tellen voor deze termijn overigens niet mee.

Indien de politie u, na het verstrijken van de 9-uurstermijn, langer wenst vast te houden wordt u ‘in verzekering’ gesteld. Dit gebeurt standaard voor de duur van 3 dagen. Vanaf dat moment krijgt u een advocaat toegewezen via de zogenaamde piketregeling. Aan deze piketregeling nemen advocaten deel die aan een aantal specifieke voorwaarden moeten voldoen. U kunt ook altijd uw eigen advocaat laten toewijzen.

Ook de gespecialiseerde advocaten van ons kantoor nemen deel aan deze piketregeling en kunnen u vanaf het eerste moment van uw aanhouding ondersteunen, adviseren en bijstaan bij de verhoren door de politie.

Tip: Als u verwacht dat u zult worden aangehouden, of in het geval dat u een uitnodiging van de politie hebt ontvangen om op het bureau te verschijnen om als verdachte te worden gehoord, adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Een advocaat kan u voorbereiden op het verhoor en een eventuele aanhouding, en met u voorafgaand de strategie bepalen.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

AANHOUDING / VERHOOR

Bent u door de politie, of bijvoorbeeld de sociale recherche, uitgenodigd voor een verhoor of bent u bang dat u wordt aangehouden, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor. Een van onze gespecialiseerde advocaten zal u voorbereiden op deze aanhouding en/of het verhoor en u vertellen wat u te wachten staat. Onze advocaten zijn vervolgens na uw aanhouding al voorbereid en op de hoogte van uw zaak en zullen u na uw eventuele aanhouding bijstaan en adviseren.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

BIJSTAND RAADSMAN

Indien u wordt aangehouden hebt u recht op bijstand van een gespecialiseerde advocaat die deelneemt aan de zogenaamde piketregeling. Ook onze advocaten nemen deel aan deze piketregeling. Indien u verwacht te worden aangehouden is het verstandig om al voorafgaand met een van onze gespecialiseerde advocaten contact op te nemen om uw zaak te bespreken. Deze advocaat kan u van tevoren adviseren en met u de strategie afstemmen. Uw advocaat is in dat geval ook al van uw zaak op de hoogte en zal u na uw aanhouding verder kunnen helpen. Na uw aanhouding hebt u het recht om aan de politie aan te geven dat u de advocaat van uw eigen voorkeur wenst te spreken. In geval van een aanhouding is deze bijstand in de meeste gevallen voor u kosteloos (pro deo).

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

TOM-ZITTING / OTP-ZITTING (OFFICIERSZITTING)

Het Openbaar Ministerie kan u tijdens een speciale OM-zitting een voorstel doen om een strafvervolging (via de rechter) te voorkomen. U wordt dan opgeroepen voor een TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) of in geval van minderjarigen een OTP-zitting (Oproep Ten Parkette). Het Openbaar Ministerie doet tijdens een dergelijke zitting aan een verdachte een transactievoorstel. Dit is mogelijk bij een groot aantal veel voorkomende strafbare feiten. Wanneer u dit aanbod accepteert hoeft u vervolgens niet meer voor de strafrechter te verschijnen.

Dit voorstel kan bestaan uit het ondergaan van een werk- of leerstraf. Ook kan de betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer als voorwaarde worden gesteld. De maximumstraf bij meerderjarigen bedraagt 120 uur werk-/leerstraf en bij minderjarigen 60 uur.

Ook tijdens een TOM- of OTP-zitting kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. U moet dan wel zelf contact met uw advocaat opnemen; de advocaat wordt niet automatisch van deze zitting op de hoogte gebracht. De advocaat zal voorafgaand aan de zitting het proces-verbaal (lees: strafdossier) bij Justitie opvragen en de inhoud en uw kansen en mogelijkheden met u bespreken.

Let op! Het accepteren van een transactie of strafbeschikking bij een OM-zitting wordt weldegelijk op uw strafblad vermeld. Het is dus niet zo dat u door betaling van de transactie of het accepteren van een strafbeschikking een ‘strafblad’ voorkomt. Dit is een veel voorkomend misverstand wat verstrekkende gevolgen voor u hebben, bijvoorbeeld als u later voor een baan een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig hebt.

Tip: Ga nooit zomaar akkoord met een strafvoorstel en laat uw zaak altijd eerst door ons beoordelen.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

DAGVAARDING

Met een dagvaarding wordt u opgeroepen om te verschijnen bij een strafrechter. Dit kan de kantonrechter zijn (één rechter), de politierechter (één rechter), of de meervoudige kamer (drie rechters). De politierechter behandelt de meer eenvoudige strafzaken (mishandeling, bedreiging, vernieling, hennepzaken, eenvoudige diefstallen e.d.). De meervoudige kamer behandelt de zwaardere zaken (ernstige geweldszaken, zedendelicten, ernstige verkeerszaken met letsel, e.d.) Eenvoudige verkeerszaken en overtredingen worden vaak behandeld door de kantonrechter.

In al deze zaken hebt u recht op bijstand van een advocaat. Indien u een laag inkomen heeft en on- of mindervermogend bent hebt u bij strafzaken bij zowel de politierechter als de meervoudige kamer recht op bijstand op basis van een toevoeging (pro deo). De precieze voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.

Wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen neem dan zo snel mogelijk contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. Wij vragen vervolgens uw dossier op bij Justitie, bespreken met u de inhoud van dit dossier, bereiden u voor op de zitting en stemmen samen met u de strategie af.

Stuur ons uw dagvaarding

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

HENNEP

Bij mij is hennep gevonden, wat nu? In Nederland wordt hennep vaak als een geaccepteerd genotmiddel gezien; maar let op: politie en justitie denken daar in veel gevallen heel anders over.

Indien bij u bijvoorbeeld een hennepkwekerij wordt aangetroffen kan dit voor u verstrekkende gevolgen hebben. Voor hennepteelt worden forse straffen gegeven (werkstraf), maar ook een gevangenisstraf is niet uitgesloten. Daarnaast wordt vaak een schatting gemaakt van het inkomen dat u hebt genoten uit de hennepteelt. Deze theoretische opbrengst van de hennepkwekerij wordt vervolgens naast de straf ook nog eens als boete van u gevorderd (ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel). Deze ontnemingsvordering is gebaseerd op een schatting van politie en justitie en kan een forse omvang aannemen.

Ook kan een hennepkwekerij grote gevolgen hebben voor uw woonsituatie.  Zo kan de Burgemeester bepalen dat uw woning voor een bepaalde periode wordt gesloten. Tijdens een dergelijke sluiting door de Burgemeester heeft uw verhuurder bovendien vaak de mogelijkheid om de huurovereenkomst, zonder tussenkomst van een rechter, te ontbinden waardoor u uw huis definitief kwijtraakt. Tenslotte kan ook de fiscus nog bij u aankloppen vanwege de door u gemaakte – en vanzelfsprekend niet door u opgegeven – winst.

Om u zo goed mogelijk te verweren in dergelijke gevallen is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat voor u van groot belang. Onze advocaten hebben ruime ervaring met de diverse juridische procedures waar u na de ontdekking van een hennepplantage mee te maken kunt krijgen.

Tip: laat u in deze procedures tijdig bijstaan door onze ervaren advocaten.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

SLACHTOFFER

Ik ben slachtoffer, wat kan ik doen? Ook als slachtoffer hebt u recht op bijstand van een advocaat. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen voor u onder meer via de strafrechter de door u geleden schade verhalen op de dader. U hebt daarbij recht op vergoeding van alle daadwerkelijk door u geleden schade (materiële schade), maar u hebt ook recht op smartengeld ter compensatie voor het door u geleden leed (immateriële schade). In ernstige strafzaken kan uw advocaat u tevens ondersteunen bij het eventuele contact met de officier van justitie en het afleggen van een slachtofferverklaring (spreekrecht) tijdens de strafzitting.

De schade die u heeft geleden door een misdrijf kan ook verhaald worden via een civielrechtelijke procedure. Onze advocaten kunnen in beide procedures van dienst zijn.

Tip: in veel rechtsbijstandsverzekeringen zijn de kosten van bijstand bij dergelijke procedures gedekt. Onze bijstand kost u in dergelijke gevallen niets. Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand, zie www.rechtsbijstand.nl.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.