Werk en inkomen

Ontslag

Als uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen kan dat op verschillende manieren, te weten:

 • uw werkgever wil dit in onderling overleg met u regelen via een vaststellingsovereenkomst
 • uw werkgever vraagt bij het UWV een ontslagvergunning aan om bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld als het bedrijf in een slechte financiële situatie verkeert) of om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld bij een verstoorde arbeidsverhouding, bij slecht functioneren of bij langdurige ziekte)
 • uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst ontbinden via de kantonrechter (bijvoorbeeld als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, van disfunctioneren of van een reorganisatie)
 • uw werkgever ontslaat u op staande voet (bijvoorbeeld bij diefstal, werkweigering of fraude)

Advies
Welke variant uw werkgever ook heeft gekozen, indien u het niet eens bent met het ontslag of met het aanbod dat uw werkgever heeft gedaan, is het verstandig om advies in te winnen bij een van onze gespecialiseerde advocaten.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

Loon

Wanneer u werkt op basis van een arbeidsovereenkomst heeft u recht op loonbetaling.
Een groot deel van de conflicten tussen werkgevers en werknemers gaat over de hoogte van het loon of de betaling van het loon. Zo krijgen wij vaak vragen van werknemers over:

 • de rechten van een werknemer bij achterstallig loon
 • de gevolgen voor het loon van een werknemer bij een dalende omzet
 • doorbetalen van loon bij ziekte
 • doorbetalen van loon bij non-actiefstelling
 • uitbetalen van vakantiedagen

Advies
Meestal kunt u het probleem zelf met uw werkgever oplossen maar soms is het verstandig om advies van een gespecialiseerde advocaat in te winnen. Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht en loongeschillen.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

Arbeidscontract

Voordat u een arbeidsovereenkomst ondertekent is het van belang om goed na te gaan of alle bepalingen in het contract wel rechtsgeldig zijn. Wij komen regelmatig tegen dat contracten fouten bevatten zoals een nietig proeftijdbeding of een onjuiste opzegtermijn.
Anderzijds die u als werknemer de bedingen die in het contract zijn opgenomen niet te onderschatten. Zo wordt vaak ten onrechte gedacht dat men niet aan een non-concurrentiebeding kan worden gehouden.

Punten waar u op moet letten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst zijn onder meer:

 • aard van het contract (bepaalde of onbepaalde tijd)
 • arbeidsduur en werktijden
 • salaris en andere arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, bonusregeling, levensloopregeling etc.
 • proeftijd
 • opzegtermijn
 • concurrentie- en relatiebeding
 • geheimhoudingsverklaring

Advies
Of u nu op het punt staat om een arbeidsovereenkomst te ondertekenen of een geschil hebt met uw werkgever over uw bestaande arbeidsovereenkomst, onze gespecialiseerde advocaten kunnen u een gedegen advies geven.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

Uitkeringen

Uitkeringen worden in Nederland betaald door overheidsinstellingen zoals het UWV en gemeenten. Er bestaan diverse uitkeringen zoals een WIA-uitkering, een ZW-uitkering, een een AWBZ-uitkering en een WWB-uitkering. Indien u een uitkering geniet kan het voorkomen dat u een geschil krijgt met uw uitkeringsinstantie. Hieronder treft u een beknopte opsomming aan van problemen met uitkeringsinstanties waar onze cliënten tegenaan zijn gelopen:

 • een aanvraag voor een WIA-uitkering werd afgewezen omdat onze cliënt minder dan 35% arbeidsongeschikt werd geacht
 • een WIA-uitkering werd na een herkeuring verlaagd;
 • een ZW-uitkering werd door het UWV beëindigd omdat onze cliënt weer geschikt werd geacht voor maatgevende arbeid
 • een bijstandsuitkering werd door een gemeente teruggevorderd omdat onze cliënt zou samenwonen
 • de SVB (en in een ander geval het UWV) legde een boete op omdat onze cliënt zijn inkomsten niet zou hebben doorgegeven
 • het CIZ oordeelde dat onze cliënt geen recht op AWBZ-zorg had omdat sprake zou zijn van een voorliggende voorziening

Procedure 
Een beslissing van een overheidsinstantie herkent u aan de zogeheten bezwaarclausule. Dit is een alinea (meestal aan het einde van de brief) waarin staat vermeld dat u tegen de beslissing bezwaar kunt maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt doorgaans 6 weken. Soms gelden kortere termijnen. Zo is de bezwaartermijn voor beslissingen die zien op de Ziektewet slechts 2 weken. Het is dus van belang dat u meteen actie onderneemt zodra u een beslissing heeft ontvangen.

Advies
Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u adviseren en zonodig bijstaan in bezwaarprocedures, en voor het geval het bezwaar mocht worden afgewezen kunnen zij u bijstaan in beroepsprocedures bij de rechtbank. Onze advocaten hebben ook ruime ervaring in hoger beroepsprocedures bij de Centrale Raad van Beroep. Door deze uitgebreide ervaring beschikken onze advocaten over een breed netwerk van professionele adviseurs (o.a. verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen) waardoor bezwaar- en beroepsschriften met rapporten van deskundigen kunnen worden ondersteund. Deze rapporten kunnen in deze procedures van doorslaggevend belang zijn.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.