Algemene voorwaarden

BEREIK ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De maatschap Hamelers Nijkamp Advocaten, hierna de maatschap’, stelt zich tot doel de praktijk van advocaat uit te oefenen een en ander in de meest ruime zin. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan de maatschap of de daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

OPDRACHTEN

3. Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt volledig uitgesloten. Met deze voorwaarde wordt beoogd dat de opdracht wordt gegeven aan de maatschap als zodanig, dit mede in verband met waarneming in geval van vakanties, ziekten e.d. Verder wordt met deze voorwaarde beoogd dat de vennoten van de maatschap alsmede alle anderen die voor de maatschap werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk zijn.

4. De maatschap zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

AANSPRAKELIJKHEID

5. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap, dan wel van haar vennoten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de maatschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

6. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens de maatschap in verband met de door de maatschap verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengende feit.

7. De opdracht aan de maatschap houdt mede de bevoegdheid in namens opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten zoals deurwaarders, (medisch) adviseurs etc. De maatschap is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan de maatschap verschuldigd is.

GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND

8. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien de maatschap namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel diens partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad bij toekenning van de aanvraag een eigen bijdrage vaststelt, die door de opdrachtgever aan de advocaat moet worden betaald. De Raad toetst na afloop van de zaak en kan afhankelijk van het resultaat de toevoeging intrekken, waarna alsnog conform het basis uurtarief zal worden afgerekend.

HONORARIUM

9. De maatschap brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en de aan de zaak bestede tijd, alsmede BTW en eventuele gemaakte kosten. De maatschap heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld.

10. De maatschap kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enig andere opeisbare declaratie niet betaald wordt.

BETALING

11. Betaling van declaraties van de maatschap dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betaaltermijn is de opdrachtgever aan de maatschap een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag waarbij een gedeelte van een maand voor een volledige maand wordt gerekend. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar deze zullen integraal voor rekening van de opdrachtgevers zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

GESCHILLENBESLECHTING

12. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en de maatschap zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen.

Versie januari 2015