Privacy verklaring

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Hamelers Nijkamp Advocaten draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.

Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door uw passief of actief verstrekte gegevens. U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Hamelers Nijkamp Advocaten spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kunt u deze e-mailen naar: info@hnadvocaten.nl. Hamelers Nijkamp Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen:
Hamelers Nijkamp Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hamelers Nijkamp Advocaten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Hamelers Nijkamp Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Data wordt opgeslagen op servers binnen Nederland. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hamelers Nijkamp Advocaten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Hamelers Nijkamp Advocaten
Brabantplein 30, unit 1
5401 GS Uden 

Postbus 445
5400 AK Uden
E: info@hnadvocaten.nl
T: 0413 255 180
F: 0413 256 313
W: www.hnadvocaten.nl